Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
article preview

Karnak templom (2. rész)

Az első templomkörzetek

Karnak Templom  2. rész

 

Az első templomkörzetek

Maga Karnak már az Óbirodalom idejében is létezett, akkor Ipet-Iszutnak hívták. Az első szent épületek a 11. dinasztia idejéből való Montu és Mut templomai voltak.

 

Montu isten

Montu isten a thébai nomosz egyik városának, Iuny-nak  (Armant) ősi istene volt. Helyi kultuszát jól mutatja, hogy a város teljes neve Iuny-Montunak hangzott. A későbbi görög (Hermonthisz) és a kopt (Ermont) városelnevezés is Montu nevéből 15595445170_04251386a8.jpgszármazik. Általában két tollas, napkorongot viselő, sólyomfejes férfiként ábrázolták. Kezében az anh („élet") jelet, az uasz-jogart vagy a khepes-(görbe) kardot tartotta. Montu I. Pepi fáraó (6. dinasztia) idejében már országos népszerűségnek örvendett. II. Pepi szakkarai piramisfeliratában a nagy istenek között szerepel. Az első átmeneti kor zűrzavara után, az országegyesítő I. Montuhotep (11. dinasztia) harca egyik legfőbb támogatóját látta benne. Ekkor lett az istenség a thébai nomosz főistene.  Az istenség háborús időkben, harcok idején később is népszerű volt, hiszen ő volt az, aki az uralkodó biztonságát biztosította. Különösen III. Thotmesz fáraó kedvelte, aki fiának tekintette magát. A háború isteneként csak Széth volt népszerűbb nála az Újbirodalom idején. Néha Hórusszal vagy Ré-vel olvadt egybe, ilyenkor a Montu-Ré névvel illették. A thébai nomoszban több helyen is sólyomfejű ember- vagy bikaként jelenítették meg. Több istennőt is megneveztek feleségeként. A személyes ellenségekkel szemben a

görög-római korban is segítségül hívták – néha Apollón alakjában.

 

Montu templomkörzete

A három karnaki templomkörzet közül az övé a legkisebb és a legrégibb. A templomkörzet Ámonétól északra helyezkedik el. A templomkörzetben Montu templomán kívül még kisebb templomok is állnak, melyeket különböző uralkodók építettek a későbbi korokban. Áll itt templom többek közt Maat, az igazság istennője tiszteletére. A körzet falain kívül áll I. Thotmesz kis temploma és egy Ozirisz tiszteletére emelt kápolna. A bejárati kaputól kb. 60 méterre kis kápolna állt, benne II. Széthi homokkő- és Horemheb alabástromszobrával.

temple_of_montu_by_psyfire_satra-dc0kacx.jpgA templomkörzet falát valószínűleg III. Ptolemaiosz építtette, nagy kapuján az ő és fia, IV. Ptolemaiosz neve áll, bár lehetséges, hogy a fal és a kapu is korábbi, I. Nektanebosz műve. A kapu 18,75 m magas és 10,96 m széles, és korábbi, valószínűleg XVIII. dinasztiabeli kapu helyére épült. A kapu hasonlít a Honszu-temploméhoz, de négy regiszterre van osztva (Montu szent száma). Díszítése kétoldalt a fáraót ábrázolja a keleti részen Felső-, a nyugati részen Alsó-Egyiptom koronájával fején, felül pedig a triádot, akiknek tiszteletére épült a templom: Montut, feleségét, Rat-tauit és Hóruszt, a gyermeket. Ahogy haladunk át a kapun, kétoldalt szintén négy regiszterre van osztva a fal: az alsóban a király földet ajánl fel Ámon-Rének; fölötte Maatot, az igazságot ajánlja fel Honszunak, Mutnak pedig szisztrumot; efölött III. Ptolemaiosz és II. Bereniké vizet és sót áldoznak Montunak, a legfelső jeleneten pedig a király Széth két állatát, egy teknősbékát és egy kígyót döf át lándzsájával. A kapu északi homlokzata Ámont, Mutot és Honszut ábrázolja, valamint a királyt, amint boráldozatot mutat be Montunak.

 

Montu temploma

Maga a Montu-templom észak-déli tájolású. A jelenleg látható templom III. Amenhotep idején épült, valószínűleg egy sokkal 24400109770_23f34f4bea_b.jpgrégebbi épület helyén, és ezt a templomot is később többen módosították. Úgy tűnik, két szakaszban épült, az elsőben négyzetes alaprajzú volt, szentélyből, mellékkamrákból és előcsarnokból állt, amely előtt tizenkét oszlop sorakozott. A szentélynek egyedülálló tolóajtaja volt. Az építkezés második szakaszában az eredeti oszlopokon kívül még további oszlopokat állítottak úgy, hogy a templom előtt négyzetes, oszlopokkal körülvett udvar legyen, a szentély mögé pedig újabbat építettek, az eredeti szentélyből így újabb előcsarnok lett. A megemelt alapra épült templomhoz ekkor épült a lépcső is. Taharka uralkodása alatt húsz oszlopból álló oszlopsort emeltek a bejárathoz vezető út kétoldalára.

Montu templomának hátuljához Maat istennő kis szentélye csatlakozik, ennek tengelye megegyezik a Montu-temploméval, csak az ellenkező irányból nyílik. Ez a templom csak kis oszlopos csarnokból és udvarból állt. Montu templomának homlokzatától nyugatra kis, négyszögletes mesterséges tó volt, amelyet kelet és dél felől lépcső, nyugat felől nilométer (vízszintmérő) határolt. Valószínűleg a templomkörzeten belüli Hórpakhred- (Hórusz, a gyermek) templomot is Taharka emeltette. A szentélybe oszlopcsarnok vezet Hathor-fejes oszlopokkal.

 

Mut istennő

mut1.jpgThéba ősi, harci istennője, akit az újbirodalom korában Honszu anyjaként, Amon feleségeként Amonet néven is tiszteltek, sőt Szahmettel is azonosítottak. Rendszerint keselyű fejjel ábrázolták, vagy felső-egyiptomi koronás nőalakként. Az istennő viszonylag későn tűnik fel az egyiptomi vallás történetében. Eredete bizonytalan. Mut nevének ugyanaz a gyökere, mint az egyiptomi anya szónak és ez felfedi jellemének egy részét, mely szerint, mint Hathor vagy Izisz, ő a fáraó isteni anyja. Úgy gondolták, hogy erőt ad a szülő nőknek. A 18. dinasztiától Egyiptom királynőit azonosították vele, ezért az Újbirodalom királynői általában keselyű fejdíszt viseltek. Legtöbbször bokáig érő, ragyogóan kék, vagy piros, tollakra emlékeztető mintázatú ruhában jelenik meg. Fején a Felső- és Alsó-Egyiptom koronájával kombinált keselyű fejéket visel, kezében pedig általában Dél liliom jogarát tartja. Ebben a formában ábrázolhatták álló helyzetben, vagy trónon ülve Amonnal és Khonszuval, vagy ülő helyzetben gyermeket szoptatva. Az istennő Amonnal együtt megjelenik az egyiptomi templomok és kápolnák többségében. Az Újbirodalom késői szakaszában Mut harcos védő/támadó ereje védte a királyt a lázadókkal, árulókkal szemben. Az összeesküvőket Mut tüze semmisítette meg. Valószínűleg úgy tekintettek az istennőre, mint aki végzetes erejével nem csak a király személyét védte, de magát az államot is.

 

Mut templomkörzete

A Mut-templom szintén a legelső itt álló templomok közé tartozik, de később főként az Újbirodalom idején épültek a templomkörzethez tartozó különböző épületek. Az építkezések egészen a ptolemaida korig folytak. A Mut istennő tiszteletére emelt templomon kívül több építmény is állt a kb. 250×350 méteres templomkörzetben. Ezekből a legjelentősebb Honszupakhred temploma. III. Ramszesz temploma igen romos állapotban maradt fenn. A XXV. és XXVI. dinasztiák idején több kis magánkápolna is épült, például Montuemhat kormányzóé és fiáé, Neszptahé, valamint I. Nitókrisz főpapnőé. Mut függetlensége bizonyos mértékig megmaradt, saját kultuszközponttal rendelkezett a Karnak templomtól délre. Körzetében volt egy Szent-tó, melyet Asheru-nak neveztek, ezért az istennő gyakori jelzője az „Asheru úrnője”. A templom nagy része a 18. dinasztia alatt épült, főként III. Amenhotep uralkodása alatt, azonban az építkezést folytatták a későbbi korszakok uralkodói.

Hatsepszut és III. Thotmesz idején Mut szent kerülete feltehetőleg csak magából a templomból és az azt három oldalról körülvevő szent tóból, az iseruból állt. Az iseru tó tipikusan az oroszlán formában is megjelenő istennők templomaira volt jellemző, mint amilyen a Muttal fokozatosan egybeolvadó Szahmet volt. Ez a legnagyobb fennmaradt szent tó Egyiptomban; feltehetőleg víz alatti forrás táplálja.

 

Szakhmet istennő

Az ókori Egyiptom oroszlánistennői közül Szakhmet a legjelentősebb, az Óbirodalomtól a Késő korig tisztelték. Számos más 20330836750_e20d6421ff_b.jpgegyiptomi istennőhöz hasonlóan, személyiségének két oldala van, egyrészről veszélyes és pusztító, másrészről védelmező és gyógyító szerepet is betöltött. Eleinte általában oroszlánfejű nőként ábrázolták, olykor hosszú parókával, később, az Újbirodalomtól a fején gyakran visel Napkorongot, homlokán ureuszt, a kezében pedig ankh jelet és/vagy papirusz-jogart tart. Hosszú ruháját gyakran vörös színűre festették, egyik jelzője a „Vörös Vászon Úrnője”. Ritkán állati formában, oroszlánként is megjelenítették.

Az Egyiptom szerte félt, és tisztelt Szakhmet sok bajt tudott okozni, de ő volt az is, aki mindezekre megtalálta a megoldást, magában hordozza a békeszerető, és a gyógyító jellemvonásokat is. Az Óbirodalomban még inkább védelmező szerepét hangsúlyozzák, a Piramisszövegekben a király isteni anyja. A 4. és 5. dinasztia halotti templomaiban találhatók olyan reliefek, melyeken egy oroszlánfejű istennő öleli át és szoptatja az uralkodót. A Középbirodalomban előtérbe kerül pusztító természete, mint aki megsemmisíti az istenek és a király ellenségeit. Az uralkodót pedig gyakran hasonlítják hozzá, aki úgy bánik az ellenségeivel, úgy lövi ki nyilát, mint Szakhmet. A Késő korban különösen előtérbe kerül a Ré ellenségeit elpusztító szerepe. Gyakran tűnik fel mágikus szövegekben, ezekben szintén halált hozó, ellenségeket elpusztító istennő, aki legyőzi Széthet és Apophiszt. Papjai gyógyító és varázsló hírében álltak.

Szakhmet és Mut istennő összeolvadását jelölik az oroszlánfejű, kettős koronát viselő nőalakok. Az ilyen azonosítás az Újbirodalmon át a Késő korig előfordul. Számos uralkodó választotta személyes patrónusának, megpróbálva így az istennő hatalmát sajátjához kapcsolni. A karnaki templomban elhelyezett Szakhmet szobrokat is ilyen védelmező, támogató célok miatt állították fel, hogy megvédje az országot és erőt adjon az ellenségek legyőzésére.

 

Mut temploma

A templom Ámon temploma felé fordul, bejárata észak felől nyílik. Keleti, déli és nyugati irányból veszi körül az iseru. Első pülónját II. Széthi építtette, Bész domborművei és a ptolemaida korban felírt Mut-himnuszok díszítik. Emögött nyolcoszlopos előudvar húzódik meg, amelyet egy második pülón, majd egy belső udvar követ Hathor-fejes oszlopokkal és Szahmet szobraival. Emögött kis oszlopos csarnok helyezkedik el, ezután következik a szentély, amelyet kisebb helyiségek vesznek körül.

2468372_orig.jpgAz első udvar oldalfalainál körben több mint 700 Szakhmet-szobor állt. Ezeket, bár nagyrészt egyformák, más-más személyek állíttatták, köztük II. Ramszesz fáraó, I. Pinodzsem főpap és Duathathor-Henuttaui hercegnő-királyné, legtöbbjükön azonban III. Amenhotep neve áll, és feltehetőleg eredetileg az ő hatalmas halotti templomában álltak, és a XIX. dinasztia uralmának idején hozták át őket Mut szent kerületébe, amikor Mut és Szakhmet egyre inkább egybeolvadtak. Mindegyiken más felirat áll, mely különböző mítoszokkal és az istennő más-más aspektusaival hozható összefüggésbe:  „Szakhmet, a nyugati sivatag úrnője”, „Szakhmet Básztet házában” (Básztet kultusza már korábban egybeolvadt Szakhmetével), „Szakhmet, a hatalmas”. Az istennőnek a világ múzeumaiban található szobrai nagy része innen származik.

 

 

A mappában található képek előnézete Karnak Templom

Nyelvek

MagyarEnglish

Profilkép

Facebook

látogatófigyelő


Levelezőlista


Archívum

Naptár
Szeptember / 2022

Elérhetőség

Statisztika

Online: 14
Összes: 683549
Hónap: 16835
Nap: 395