Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
article preview

Királyok Völgye

 A Királyok völgye (arabul: وادي الملوك – Vádi el-mulúk; ritkábban وادي بيبان الملوك – Vádi bíbán el-mulúk, „a királyok kapuinak völgye”) egy völgy Egyiptom középső részén, ahol egy körülbelül 500 éves időszak folyamán, az i. e. 16.-11. század között (az ókori Egyiptom XVIII.-XX. dinasztiája idején) királyok és nagy hatalmú nemesek számára épültek sírok. A völgy a Nílus nyugati partján helyezkedik el, Théba (ma Luxor) városával átellenben, a thébai nekropolisz szívében. A vádi két völgyből áll, a keleti (ahova a legtöbb királyt temették) és a nyugati völgyből. A területen sok és jelentős régészeti és egyiptológiai kutatást végeztek a 18. század végétől, és a sírok ma is felkeltik sok kutató érdeklődését. A legújabb korban a völgy Tutanhamon sírja (és „a fáraó átka”) miatt a világ egyik leghíresebb régészeti lelőhelye lett. 1979-ben a Királyok völgyét a thébai nekropolisz többi részével együtt a világörökség részévé nyilvánították.

8097_329372083820505_1476736700_n.jpg

 

 

 

 

 

 

427397_329159450508435_986787529_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

487258_329366740487706_985200901_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Királyok völgye képgaléria

 

 

Földtana 

 
A Királyok völgyének talaja váltakozó rétegekben sűrű mészkő- és más üledékes kőzetréte-gekből, valamint puha márgarétegekből áll, melyek a völgy szikláit és a közeli Deir el-Bahari szikláit is alkotják. Az üledékes kőzet körülbelül 35-56 millió évvel ezelőtt rakódott le, amikor a mai Földközi-tenger elődje, a bezáródó Tethys-óceán foglalta el a területet, mivel akkoriban a világtengerek szintje 150 méterrel magasabb volt a mainál. A folyó elődjének kanyonját a messinai sókrízis idején vágta egy bővízű folyó, majd a pleisztocén korban hosz-szan tartó esőzések töltötték fel a völgyet folyami üledékekkel (iszappal, homokkal). Manapság kevés csapadék esik évente Egyiptom ezen részén, de ese-tenként hirtelen árvizek önthetik el a területet, melyek több tonnányi hordalékot moshatnak a sírokba. 
 
A völgy köveinek anyaga nem homogén, a finomtól a durva szeműig sokféle kő található itt, mely utóbbinak nem stabil a szerkezete. A helyenként előforduló agyagpalarétegek nehézsé-geket okoztak a sírok építésénél és feltárásánál, mivel ennek a kőzetnek víz jelenlétében meg-nő a térfogata és széttolja a körülötte levő kőzeteket. Feltételezik, hogy néhány sír mérete és alakja attól függően változott, hogy milyen típusú kőzetrétegbe akadtak építőik a készítésük során. Az építők kihasználták a földtani viszonyok adta lehetőségeket a sírok építésénél. Né-hány sírt már korábban létező mészkőhasadékokba vájtak, másokat omladéklejtők tetejére vagy azoknak a sziklanyúlványoknak a szélére, amiket az ősi árvizek csatornái hoztak létre.
 
A sírépítés problémái jól láthatóak III. Ramszesz és apja, Széthnaht sírjánál. Széthnaht kezdte meg a KV11 jelű sírhely építését, de a munkások véletlenül betörtek Amenmessze sírjába, ezért félbehagyták az építést és a király inkább Tauszert sírját (KV14) bitorolta el. III. Ram-szesz, mikor sírt keresett magának, kibővítette az apja által részben kivájt sírt.[8] II. Ram-szesz sírjának építésénél egy korábbi stílushoz tértek vissza, valószínűleg a kivájt szikla gyenge minősége miatt. 1998 és 2002 között az Amarnai Királysír Expedíció(Amarna Royal Tombs Project) mélyradarral vizsgálni kezdte a völgyfelszín talaját, és úgy találták, hogy a völgy mai felszíni omladékkőzete alatt több méterrel meredek természetes szirtek és sziklapa-dok vannak egymás alatt. 
 

Történet 

 

kv1.png

A thébai hegyeket az al-Qurn csúcs uralja, amit az óegyiptomiak a ta dehent („a csúcs”) néven ismertek. Ennek a csúcsnak piramisalakja van és feltételezik, hogy ez volt az oka annak, hogy ez alá kezdtek temetkezni az egyiptomi királyok, az Óbirodalompiramisainak mintájára, me-lyek több mint ezer évvel azelőtt épültek, hogy az első királysírt a Királyok völgyének szikla-falába vájták. A völgy elszigetelt és nehezen hozzáférhető fekvése megkönnyítette a különle-ges sírrendészet (medzsai) munkáját, akik a nekropoliszt őrizték.
Az ókori Egyiptom szimbólumai a hatalmas gízai piramisok, jóllehet a legtöbb sírt sziklába vájták. A legtöbb piramisnak és masztabának is van földalatti része, és az Óbirodalomból is ismerünk olyan sírokat, amelyeket teljes egészében sziklába vájtak. Ahükszószok kiűzése és Egyiptom I. Jahmesz uralkodása alatti újraegyesítése után hatalomra került thébai uralkodók részleteiben kidolgozott sírokat kezdtek építeni, melyek újdonsült hatalmukat voltak hivatott jelképezni. Jahmesz és fia, I. Amenhotep sírjai (pontos helyük ismeretelen) feltehetően Dirá Abu el-Naga XVII. dinasztia korabeli nekropoliszában épültek. A völgy első két királysírja I. Amenhotepé (bár az ő sírjának azonossága vitatott) és I. Thotmeszé volt, akinek Ineni nevű tanácsosa feljegyezte a sírban, hogy ő javasolta hogy a a sírt a kietlen völgybe építsék (nem tudjuk egészen bizonyosan melyik, de feltehetőleg a KV20 vagy aKV38 jelű sírról van szó). 
Gondoskodtam a felség sziklasírjának építéséről, egyedül én, senki nem látott, senki nem hal-lott. 
 
A völgyet i. e. 1539-től i. e. 1075-ig használták temetkezésre, leszámítva a későbbi újrateme-téseket. Legalább 63 sírt építettek ide, az elsőt I. Thotmesz (vagy talán még korábban, I. Amenhotep) uralkodásának idején, az utolsót X. Ramszesz vagy XI. Ramszeszuralkodása során. Nevével ellentétben a Királyok völgyébe nem csak királyokat temettek, hanem a fáraók kedvenc nemeseit, sőt a fáraók és nemesek feleségeit és gyermekeit is. I. Ram-szesz uralkodása környékén megkezdődött a sírépítés a közeli Királynék völgyében is, voltak azonban királynék, akiket ezután is a Királyok völgyébe temettek, férjük mellé.
 

A királyi nekropolisz 

 
A hely óegyiptomi neve a következő volt: A fáraók (élet, erő, egészség) évmillióinak hatal-mas és nagyszerű temetővárosa, Thébától nyugatra vagy gyakrabban csak: Ta szehet-maat 
 

kv2.jpg

A XVIII. dinasztia elején csak a királyokat temették a völgy nagyobb sírjaiba. A nem uralko-dókat (nemeseket, stb.) külön, kisebb sírkamrákba temették az uralkodó sírjának közelé-be.[16] III. Amenhotep sírját a nyugati völgybe építették. Fia, Ehnaton átköltöztette a sírépí-tést Amarnába, de úgy vélik, a befejezetlen WV25 jelű sírt eredetileg neki szánták.[18] Mikor a XVIII. dinasztia végén visszatértek a vallási ortodoxiá-hoz, Tutanhamon, Ay majd Horemheb is visszatért a királyi nekropoliszba. A XIX. és XX. dinasztia alatt megnövekedett a temetések száma. A Királyok és a Királynék völgyében is. II. Ramszesz és később III. Ramszesz hatalmas sírokat építtettek, ahova számos fiukat temették (KV5 és KV3 számú sírok). Van néhány király, akiket nem a völgybe temettek, vagy még nem fedezték fel a sírjukat. II. Thotmeszt feltehetően a Dirá Abu el-Naga-i nekropoliszba te-mették (bár a múmiáját a Deir el-Bahari rejtekhelyen találták meg). Szemenhkaré eredeti sír-helyét egyelőre nem találták meg és minden jel arra utal, hogy VIII. Ramszeszt is más helyre temették.
 

Dejr el-Medina

 
Dejr el-Medina falu, a sírokat építő és díszítő munkások lakhelye egy kis vádiban helyezkedik el a Királyok és a Királynék völgye között, Thébával szemben. A munkások a thébai hegye-ken keresztül jutottak a sírokhoz. Az építők mindennapi életét jól ismerjük, mivel sok feljegy-zés van róluk a sírokban és hivatalos iratokban. 
 

Halotti templomok

 
A piramisok korában a királysírok kapcsolatban voltak a halotti templommal, ami a piramis közelében épült. Mivel a király sírja rejtett helyen volt, ez a halotti templom a temetés helyé-től távolabb, a kultuszhelyhez közelebb, Théba felé irányulva épült.
 

A völgy feltárása 

 

kv3.jpg

A Királyok völgye volt az utóbbi két évszázad egyik legnagyobb egyiptológiai kutatási terüle-te. A terület már korábban, a rómaiak korában is a turisták által kedvelt helynek számított. A Királyok völgyében megfigyelhetjük az egyiptológia tudományának szemléletváltozását is, amely régiségek gyűjtésével kezdődött, majd a thébai nekropolisz részletes tudományos feltá-rásához vezetett; bár a hosszú kutatási munkálatok ellenére máig is mindössze tizenegy ki-rálysír van teljes mértékben feltárva és dokumentálva.
 
 
 
 
 

Ókor 

 
Sztrabón (i. e. 1. század) és Diodorus Siculus (i. sz. 1. század) görög írók 47-re tették a a thébai királysírok teljes számát, melyek közül 17-ről vélték úgy abban a korban, hogy sértet-lenül megmaradt. Pauszaniasz és más ókori írók rámutattak, hogy a völgy csőszerű folyosói kétségkívül sírokat rejtenek. Nyilvánvaló, hogy már az ókorban is sokan jártak a sírokban, mivel a látogatók több síron falfirkákat hagytak hátra maguk után. Jules Baillet több mint 2100 görög és latin falfirkát talált, ezenkívül néhány föníciai, ciprusi, líkiai, kopt és egyéb nyelveken írott feliratot is. A legtöbb ókori falfirkát – mintegy ezret – a KV9 számú sírban találták. A legkorábbi ismert dátumú falfirka i. e. 278-ban kelt. 
 

18. század 

 
A 18. század előtt nehézkes, időigényes és drága volt Európából Thébába (vagy Egyiptom bármely területére) utazni, és csak a legkitartóbb európaiak jutottak idáig. Claude Sicard 1726-os útja előtt azt sem lehetett tudni, pontosan hol van Théba. Tudni lehetett, hogy a Nílus mentén fekszik, de gyakran összekeverték Memphisszel és más helyekkel. Az egyik legkorábbi utazó, aki feljegyezte thébai tapasztalatait, Frederic Louis Norden dán kalandor és művész volt. Őt Richard Pococke követte, aki 1743-ban kiadta a völgy első modern térképét is. 
 

Francia expedíció

 
1799-ben Napóleon expedíciójának tagjai (különösen Dominique Vivant) térképeket és terv-rajzokat készítettek az ismert sírokról. Ők említik elsőként a nyugati völgyet, ahol Prosper Jollois és Édouard de Villiers du Terrage megtalálták III. Amenhotep sírját (WV22). ADescription de l’Égypte című mű huszonnégy kötetéből kettőt szenteltek Thébának és környékének. 
 

19. század 

 

kv4.jpg

A 19. században tovább folytatódott Théba környékének régészeti feltárása, aminek újabb lökést adtak Champollion kutatásai, aki a század elején megfejtette a hieroglif írást. A század korai éveiben itt járt Belzoni, aki Henry Saltnakdolgozott. Ő több sírt felfedezett, köz-tük Ay sírját (WV23) a nyugati völgyben 1816-ban és I. Széthi sírját (KV17) a következő évben. Látogatásának végén Belzoni kijelentette, hogy minden sírt felfedezett és már semmi figyelemre méltót nem lehet találni a környéken. Ugyanebben az időben dolgozott itt Bernardino Drovetti francia főkonzul is, aki Belzoni és Salt nagy riválisa volt. 
1827-ben John Gardiner Wilkinsont megbízták azzal, hogy fesse le az összes sír bejáratát és adjon mindnek egy számot, KV1-től KV21-ig (bár az akkori térkép 28 bejáratot jelölt, melyek közül néhányat még nem tártak fel akkor). Ezeket a számokat használják ma is. Ezek a fest-mények és térképek később megjelentek a The Topography of Thebes and General Survey of Egypt című műben, 1830-ban.
 
James Burton is ebben az időben kutatta a völgyet. Ő tette biztonságossá a KV17jelű sírt az árvizekkel szemben, de inkább arról lett híres, hogy bejutott a KV5 jelű sírba. 1829-ben a francia-toszkán expedíció keretében Ippolito Rosellini és Nestor L’Hôte társaságában maga Champollion is meglátogatta a völgyet. Ez az expedíció két hónapot töltött a már megnyitott sírok tanulmányozásával és közülük kb. tizenhatról készített vizsgálatot és leírást. Lemásolták a feliratokat és azonosították a sírok eredeti gazdáit. A KV17-es sírból elszállították a falfest-ményeket, ezek ma a párizsi Louvre-ban láthatóak.
 
1845-1846-ban Karl Richard Lepsiusexpedíciója járt a völgyben. 25 sírt dokumentáltak a nagy völgyben és négyet a nyugati völgyben. A század második felében összehangoltabban próbálták megőrizni a régiségeket, és már nem csak gyűjtögették azokat. August Mariette Egyptian Antiquities Service nevű szervezete elkezdte a völgy kutatását, előbb 1883-ban Eugène Lefébre-rel, 1888 elején Jules Baillet-val és Georges Bénédite-tel, végül 1898-1899-benVictor Loret-val az élen. Ebben az időben tárta fel Georges Daressy a KV9 és KV6 jelű sírokat. Loret további 16 sírt adott a listához és számos korábban felfedezett sírt feltárt.
Mikor Gaston Masperót újra megválasztották az Egyptian Antiquities Service vezetőjének, megváltozott a kutatások iránya. Maspero Howard Cartert jelölte ki Felső-Egyiptomfőfelügyelőjének (Chief Inspector), a fiatalember újabb sírokat fedezett fel és néhá-nyat feltárt, köztük a KV42 és a KV20 számú sírokat.
 

20. század 

 

kv5.jpg

A 19.-20. század fordulóján az amerikai Theodore M. Davis engedélyt kapott kutatások foly-tatására a völgyben. Csapata (Edward R. Ayrton vezetésével) számos királyi és nem-királyi sírt fedezett fel (a legfontosabbak a KV43, KV46 és KV47 jelűek voltak). 1907-ben aKV55-ös számú sírban a kutatók egy feltehetően Amarna-kori rejtekhelyre bukkantak. Miután feltár-ták a KV61-es számú sírt – amit Tutanhamon sírhelyének véltek –, kijelentették, hogy a völ-gyet teljes mértékben feltárták és nem rejthet már semmi újdonságot. Ezután Howard Carter kapta meg a jogot a völgy kutatásához és szisztematikus kutatásai során 1922 novemberében megtalálta Tutanhamon valódi sírját (KV62).
A század végén a Theban Mapping Project újra felfedezte és feltárta a KV5 jelű sírt, amiről azóta kiderült, hogy legalább 120 termével valószínűleg ez a völgy legnagyobb sírja. A sír-hely vagy kenotáfium (díszsíremlék) volt, vagy II. Ramszesz fiainak valódi sírhelye. A völgy keleti és nyugati ágaiban több más expedíció is járt, amik további sírokat tisztítottak meg és tártak fel. 2002-ig az Amarna Royal Tombs Project (Amarnai Királysír-expedíció) a KV55 és KV62 sírok környékét kutatta, melyek a nagy völgyben találhatók és az Amarna-korból származnak.
 

21. század 

 
Folyamatosan végeznek kutatóexpedíciókat a völgyben, nagyban növelve a területtel kapcso-latos tudásunkat. 2001-ben a Theban Mapping Project új jelrendszert tervezett a síroknak, információt és terveket (térképeket) adott ki a már feltárt sírokról.
2006. február 8-án az Örökségvédelmi Főtanács (Supreme Council of Antiquities) bejelentet-te, hogy egy amerikai kutatócsoport a Memphis-i Egyetemről egy fáraókori sírt tárt fel (KV63). Ez a Tutanhamon-sír 1922-es feltárása óta az első új sír, melyet a völgyben találtak. Ebben a XVIII. dinasztia korából származó sírban öt érintetlen szarkofágot találtak, színezett halotti maszkkal, valamint 28 nagy tárolóedényt, amelyek fáraói pecséttel voltak lezárva. Az új sír Tutanhamon sírjának közelében helyezkedik el. A KV63-at, ami egyetlen kamrából áll, úgy tűnik, hogy inkább temetési kellékek tárolására használták, mint sírnak. Múmiát eddig nem találtak a sírban.
 
2006. július 31-én Nicholas Reeves bejelentette, hogy a mélyradaros analízis, amit 2000 őszén végzett, szabálytalanságokat mutatott ki a felszín alatti kőzetben a KV62 és KV63 környé-kén. Az itt sejtett sírt próbaképpen KV64-nek nevezte el. Ez vitát kavart, mivel hivatalosan csak az Egyiptomi Régiségek Főtanácsa (Supreme Council of Antiquities) adhat ki új számot sír számára, és lehet, hogy amit a radar felfedezett, valójában nem is sír; ráadásul Reeves elő-ször a sajtóval közölte a hírt és nem tudományos lapban publikálta. 
2008 májusában Záhi Havász bejelentette, hogy egy egyiptomi kutatócsapat VIII. Ram-szesz sírját keresi, főként Merenptah és II. Ramszesz sírja közelében.  Ugyanekkor megkez-dődött a KV17 bejárati folyosójának megtisztítása. 
 

A sírok fejlődése az idők során 

Elhelyezkedés

 
A legkorábbi sírokat (KV34-KV43) omladéklejtők tetején, vihar táplálta vízesések alatt rejtő-ző sziklákba vájták.[10] Mivel nem sok ilyen hely volt, a későbbi sírok helyét már a völgy alján jelölték ki, majd ahogy a völgy lassan megtelt törmelékkel, az új sírok fokozatosan fel-jebb kerültek. Ez magyarázatot ad arra, hogy a KV62 és KV63 bejárata miért a völgypadozat alatt, mélyen betemetve helyezkedett el.
 

Építészet

 

kv6.jpg

A szokásos síralaprajz hosszú, leszálló, kőbe vájt folyosóival kezdődik, amely egy vagy több termen halad keresztül, majd a sírkamrába jut. Ez feltehetően a napisten alvilágba jutásának útját jelképezte. A korai sírokban a folyosó legalább egyszer 90 fokos fordulatot tesz (pl. aKV43, IV. Thotmesz sírja), a legkorábbiaknak pedig kártus alakú sírkamrájuk van (KV43). Ezt a elrendezést „hajlított tengely”nek nevezik. Az ilyen sírokban a temetés után a folyosó felső részét feltöltötték törmelékkel, és a sír bejáratát elrejtették.[  Az Amarna-kor után az elrendezés fokozatosan kiegyenesedett. Egy rövid időre a „megtört tengely” alaprajz terjedt el (ennek tipikus példája Horemheb sírja, a KV57, amely azon sírok egyike, melyet néha meg-nyitnak a látogatók számára is), a XIX. dinasztia végén és a XX. dinasztia korának sírjainál pedig már az egyenes tengely volt jellemző (III. Ramszesz és IX. Ramszesz sírjai – KV11 ésKV16). Ahogy a sírok tengelye kiegyenesedett, meredekségük is csökkent és a XX. dinasztia korára már majdnem vízszintesek a járatok. 
 
A sírok másik jellegzetessége a „kút”, amit eredetileg talán azért terveztek, hogy árvíz idején megakadályozza a víznek a sír mélyebben fekvő részeibe jutását. Később ennek az aknának, úgy tűnik, mágikus vagy szimbolikus célja lett. A XX. dinasztia végén magát az aknát már néha nem is alakították ki, de a kútterem jelen volt.

Díszítés

 
A legtöbb királysírt vallási szövegekkel és képekkel díszítették. A korai sírokat az Amduat-könyv(„az, ami az Alvilágban van”) jeleneteivel díszítették, amiben a napisten az éjjel tizen-két órája alatt megtett útját írják le. Horemheb idejétől kezdve a sírokat a Kapuk Könyvé-ből vett jelenetekkel díszítették, amely a napistent mutatja, amint átmegy az éjszakát felosztó tizenkét kapun. Ez biztosítja, hogy a sír tulajdonosa biztonságban jut keresztül az éjszakán. A XIX. dinasztia végén aBarlangok Könyve jelenik meg, amely az alvilágot hatalmas barlan-gokra osztotta, melyekben az istenek és a halottak várták, hogy a nap végigmenjen ezeken és visszavigye őket az életbe. III. Ramszesz sírjában a Föld Könyve jelenik meg, ahol az alvilá-got négy részre osztják fel, és amelynek csúcspontján Naunet elhúzza a földről a napkorongot. A sírkamrák mennyezetét I. Széthisírjától kezdődően a később Mennyek könyveként ismert jelenetekkel díszítették, amely szintén a nap utazását írja le az éj 12 óráján át. Szintén I. Széthi idején jelenik meg a sírokban Ré litániája,egy hosszadalmas himnusz, ami a napistenhez szól.
 

A sírok berendezése

 
Minden sírba azokat a tárgyakat helyezték el, amikre az eltemetett személynek szüksége lehet a kényelmes túlvilági élethez. Ezeken kívül találtak még a sírokban rituális és mágikus eszkö-zöket is, mint például usébti- és istenszobrocskákat is. Olyan dolgokat is elhelyeztek a sírok-ban, amiket a király földi életében használt, (pl. Tutanhamon szandálját) és olyanokat is, amit külön a temetés céljából készítettek.
 

A sírok számozása

 

376734_329380787152968_307982109_n.jpg

A KV jelölés a King’s Valley (Királyok völgye) rövidítése. A sírokat felfedezésük sorrendjé-ben számozták (a KV1-től, ami VII. Ramszeszsírja, és már az ókorban nyitva állt, egészen a KV63-as jelű sírig, amit 2005-ben tártak fel), bár sok sír már az ókorban is ismert volt, és a KV5-öt csak az 1990-es években tárták fel részletesen, mert korábban nem tartották fontos-nak. A nyugati völgy sírjait gyakran WV (West Valley) előtaggal jelölik, de ezek is ugyanezt a számozási rendszert követik (tehát a WV23 és KV23 ugyanazt a sírt jelöli). Van sok olyan sír is, aminek nem ismert a tulajdonosa, üres, vagy csak tárlóhelyiségnek használták. A Kirá-lyok völgyének legtöbb sírja a keleti völgyben található, és ide jár a legtöbb turista is.
 

XVIII. dinasztia 

 
A XVIII. dinasztia sírjai a völgyben nagy változatosságot mutatnak a díszítés, a stílus és a helyválasztás tekintetében. Úgy tűnik, eleinte semmi konkrét terv nem volt – Hatsepszut sírjának (KV20) valóban kissé furcsa alakja van, több mint 200 méter hosszan kanyarog és a sírkamra 97 méterrel van a felszín alatt. A sírok fokozatosan egyre szabályo-sabb formát is öltöttek, II. Thotmesz és IV. Thotmesz sírjai (KV34 és KV43) már jó példái a XVIII. dinasztia sírjainak – mindkettőnek hajlított tengelye és egyszerű díszítése van. A kor-szak talán legimpozánsabb sírja III. Amenhotepé (WV22), ami a nyugati völgyben helyezke-dik el, és az 1990-es években tárták fel részletesen a japán Waseda Egyetem kutatói, de nem nyitották meg a nyilvánosság számára. 
Ugyanebben az időben nagy hatalmú és befolyású nemeseket is kezdtek a királyi családok mellé temetni. Ezek közül a leghíresebbJuja és Tuja közös sírja (KV46). Ők valószínű-leg Tije királyné szülei voltak, és Tutanhamon sírjának felfedezéséig ez volt a legjobb álla-potban megmaradt sír a völgyben.
 

Az Amarna-kor után 

 

376812_329373173820396_811840887_n.jpg

Mikor az Amarna-kor után a királysírok visszakerültek Thébába, megváltozott a sírok elren-dezése és a későbbi dinasztiákban a megtört tengelyt fokozatosan az egyenes tengely váltotta fel. A nyugati völgyben van egy megkezdett sír, amiről feltételezik, hogy Ehnaton számára készült, de nem áll többől, mint egy kapuból és néhány lépcsőfokból. Ennek a sírnak a köze-lében található Ay sírja, aki Tutanhamont követte a trónon. Valószínű, hogy ezt a sírt Tutanhamonnak kezdték építeni (a díszítések stílusa alapján), de később Ay temetésére hasz-nálták fel. (Ez azt is jelentené, hogy a KV62 lehetett Ay eredeti sírja, ami magyarázatot adna a sír kisebb méretére és királysíroknál szokatlan elrendezésére.
 
A többi Amarna-kori sír a kisebb, központi területen van, egy a keleti völgy közepén, egy lehetséges múmiarejtekhellyel (KV55), ami feltehetően számos Amarna-kori királyi családtag sírját tartalmazza – egy időben talán Tije sírjaként szolgált, az itt talált múmia pe-digSzemenhkaréé, esetleg Ehnatoné) Ennek közelében van Tutanhamon sírja, ami a modern nyugati régészet talán leghíresebb felfedezése, 1922. november 4-én bukkant rá Howard Carter. A sír megtisztítása és restaurálása 1932-ig tartott. Ez volt az első olyan felfedezett királysír, ami nagyjából érintetlenül maradt fenn (bár sírrablók ebben is jártak), és a KV63 2005. március 10-i felfedezéséig azt gondolták, ez a lesz az utolsó nagyobb felfedezés a völgyben. Pazar kincsei ellenére Tutanhamon nem volt nagy király és más sírhelyeken fel-tehetőleg sokkal több kincs volt eredetileg.
 
Ezen a központi helyen, ahol a KV62 és a KV63 is van, 2006. július 28-án radaros kőzetvizs-gálatok eredményei alapján feltételezhetően egy másik sír is van, amit KV64-nek neveztek el. Ez nem hivatalos számozás és az Egyiptomi Régiségek Főtanácsa (Supreme Council of Antiquities) nem fogadja el a sír létét. Horemheb közeli sírja (KV57) ritkán van nyitva a láto-gatók előtt, de nagyszerű díszítése és kiváló sírfestményei vannak.
 

XIX. dinasztia 

 

8097_329372083820505_1476736700_n.jpg

A XIX. dinasztia idején tovább egyszerűsödött (szabványosodott) a sírok elrendezése és díszí-tése. A dinasztia első királyának, I. Ramszesznek a sírját (KV16) sietve fejezték be a király hirtelen halála miatt, és alig áll többől, mint egy leszálló folyosóból és egy sírkamrából, bár élénk díszítése van és ma is ott található a király szarkofágja. Központi elhelyezkedése miatt ez az egyik leglátogatottabb királysír. Megfigyelhető rajta a sírkapu, a folyosó és a díszítés erre a korra jellemző fejlődése.
 
I. Ramszesz fia és utódja, I. Széthi sírjáról (KV18; más néven Belzoni-sír, Ápisz-sír, Pszammisz, Nékó fia sírja) sokan azt tartják, hogy a völgy legszebb sírja, gyönyörűen fara-gott domborművei és festményei miatt. Széthi fia, II. (Nagy) Ramszesz hatalmas sírt építtetett magának (KV7), de ez romos állapotban van, és jelenleg Christian Leblanc vezetésével felújí-tási munkálatokat végez rajta egy francia–egyiptomi régészcsapat. Hatalmas méretei vannak, hossza kb. ugyanakkora, mint apja sírjáé, de területe nagyobb. Az elrendezés visszatért a ko-rábbi hajlított tengelyhez, talán azért, mert gyenge minőségű sziklát találtak az építés során. Ugyanebben az időben saját sírjával átellenben Ramszesz fiai számára kibővített egy koráb-ban épült kis sírt, melybe egy ismeretlen, a XVIII. dinasztia idején élt nemest temettek (KV5). Itt eddig 120 termet tártak fel, feltehetőleg ez a legnagyobb sír a völgyben. A feltárási munká-latok ma is folynak. Már az ókorban megnyitották (és ki is rabolták), és alacsonyan fekvő helyzete miatt különösen ki volt téve az árvizek veszélyének, melyek néha a területet sújtották és több tonnányi hordalékot mostak be ide az évszázadok során. Ez elrejtette hatalmas mérete-it. Jelenleg nincs megnyitva a nyilvánosság előtt.
 
II. Ramszesz fia és követője, Merenptah sírja is az ókor óta nyitva áll. 160 méter hosszú, egy sírkamrában végződik, ahol 4 egymásba ágyazott szarkofág volt valaha. A szépen díszített sír a legtöbb évben nyitva áll a látogatók előtt. A dinasztia utolsó királyai is építettek sírokat a völgyben, amelyek általában ugyanezt az elrendezést és díszítést követik. Ezek kö-zül Sziptah sírja (KV47) érdemes említésre, amelynek különösen szép díszítése van, főleg a mennyezetén. 
 

XX. dinasztia 

 

482037_329368767154170_30736282_n.jpg

A dinasztia első uralkodója, Széthnaht két sírt is építtetett magának, és ő kezdte meg annak a sírnak az építését is, ami fia, III. Ramszesz sírja lett végül, de munkásai építkezés közben be-leütköztek egy másik sírba, és abbahagyták a munkát. Széthnaht ekkor inkább korábbi riváli-sa, a XIX. dinasztiabeli fáraónő, Tauszert sírját (KV14) fejezte be és bitorolta el. Ebben a sír-ban így két sírkamra is van és a későbbi kiegészítések eredményeképpen 112 méteres hosszá-val ez az egyik legnagyobb királysír.
III. Ramszesz sírja („Bruce-sír” és „Hárfások sírja” néven is ismert, felfedezője, illetve egyik falfestménye után) az egyik legnagyobb sír a völgyben és nyitva áll a közönség számára is. Közel van a központi pihenőhelyhez is és kedvező helyzete és nagyszerű díszítése miatt ez az egyik legtöbb turista által látogatott sír. 
III. Ramszesz követői és leszármazottai olyan sírokat építettek, amelyeknek egyenes tenge-lyük volt és díszítéseikben nagyon hasonlítottak egymásra. Ezek között jelentős a KV2-es jelű sír, ami IV. Ramszesz sírja. Az ókor óta nyitva áll, és nagy mennyiségben tartalmaz hieratikus írással írott falfeliratokat, falfirkákat. A sír nagyrészt érintetlen és több vallási szöveg jelenetei díszítik. 
 
V. Ramszesz és VI. Ramszesz közös sírját, a KV9 (más néven Memnon sír vagy la tombe de la Métempsychose) sok homorú mélyrelief díszíti, melyek vallási szövegekből vett illusztrált jeleneteket ábrázolnak. Mivel az ókorban már megnyitották, több mint ezer falfirkát tartalmaz ógörög, latin és kopt nyelven. A sír feltárása és későbbi megtisztítása során kitermelt föld betakarta a korábbi KV62-es sírt, Tutanhamon sírját, ami valószínűleg az ókorban is részben ennek köszönhette, hogy megmenekült a felfedezéstől és kifosztástól.
 
IX. Ramszesz sírja (KV6) szintén már az ókorban ismert volt, amint azt a falain látható római és kopt falfirkák is mutatják.[38] A völgy középső részén helyezkedik el, a KV5 és a KV55 között, azoknál kissé magasabban. A sír összesen 105 méter hosszan nyúlik be a hegyoldal alá és számos oldalkamarája van, amelyek nincsenek befejezve és díszítés sincs rajtuk. A sziklavájáson is látszik, hogy sietve épült és Ramszesz haláláig nem sikerült befe-jezni. Egy másik jelentős sír a dinasztia korából aKV19-es számú, ez Montuherkhopsefnek, IX. Ramszesz fiának a sírja. A sír kicsi, és nem több, mint egy átalakított és befejezetlen fo-lyosó, de díszítése gyönyörű. Nemrég felújították és megnyitották a látogatók előtt.
 

A XXI. dinasztia és a nekropolisz hanyatlása 

 
Az Újbirodalom végén Egyiptomban hosszú politikai és gazdasági hanyatlás kora kezdődött. A thébai papok hatalma megnövekedett, gyakorlatilag ők irányították Felső-Egyiptomot, míg a taniszi királyok Alsó-Egyiptomban uralkodtak. A XXI. dinasztia idejének kezdetén történ-tek kísérletek a már megnyitott sírok használatára – Ámon főpapja, I. Pinodzsem például felír-ta kártusát a KV4 sír falára. A völgyet komoly fosztogatások érték a XXI. dinasztia idején, ezért Ámon papjai a legtöbb sírt megnyitották és a múmiákat három sírban gyűjtötték össze, hogy könnyebben védhessék őket. A kincs nagy részét is eltávolították, hogy a múmiák na-gyobb biztonságban legyenek a sírrablók elől. Később ezek nagy részét egyetlen rejtekhelyre vitték, Deir el-Bahari közelébe (DB320 vagy TT320 néven ismert sír), amelyet a Hatsepszut híres templomával szemben álló sziklafalba vájtak. Ez a tömeges újratemetési hely hatalmas mennyiségű királyi múmiát tartalmazott. Felfedezésekor, 1881-ben rendetlen állapotban talál-ták őket, sok közülük nem a saját koporsójában volt és többet máig nem sikerült azonosítani. Más múmiákat II. Amenhotep sírjába szállítottak, és több mint egy tucat múmiát – köztük több királyit is – később szállítottak ide. A harmadik átmeneti korban és későbbi korszakok-ban a nyitott sírokba újabb elöljárókat temettek. A koptok idején néhány sírt keresztény ká-polnának, istállónak vagy háznak alakítottak át.
 

Sírrablók 

 

551030_329370837153963_264970955_n.jpg

A századok során a sírrablók majdnem minden sírt kifosztotztak, még Tutanhamonét is, bár ebben az esetben valaki magzavarhatta a rablókat, ezért nagyon kevés dolgot vittek csak el. Több olyan papiruszt találtak, melyek a sírrablók elleni perről tudósítanak, ezek főként a XX. dinasztia idejének végéről származnak. Az egyik közülük a Mayer B papirusz, ez valószínű-leg IX. Ramszeszuralkodásának 9. évében íródott, és VI. Ramszesz sírjának kirablását írja le.
 
Az idegen Neszamon felvitt minket a helyre és megmutatta nekünk VI. Ramszesz sírját (…) És én négy napot töltöttem ott, betöréssel próbálkozva. Öten voltunk ott. Kinyitottuk a sírt és bejutottunk. Egy bronzüstöt, három bronz mosdótálat találtunk…
A völgyben hivatalos fosztogatás is történt a polgárháború idején, ami XI. Ram-szesz uralkodása alatt kezdődött. A sírokat kinyitották, minden értéket kivettek belőlük, és a múmiákat két nagyobb rejtekhelyre szállították. Az egyik rejtekhely II. Amenhotep sírja volt, ide 16 múmiát vittek, a többit I. Amenhotep sírjába rejtették. Néhány évvel később a legtöbbet átvitték Deir el-Bahari rejtekhelyére (DB320), ahol nem kevesebb, mint 40 király múmiája és koporsója gyűlt össze ekkor. Csak azokat a sírokat nem bántották, amelyeknek a pontos helye már feledésbe merült. (KV62, KV63 és KV46)
 

Turizmus

 

531585_329366673821046_683707841_n.jpg

A legtöbb sír nincs megnyitva a nyilvánosság számára és a nyitottakat is időnként bezárják felújítási munkák miatt. (16 van nyitva összesen, de általában azonos időben csak néhány). A KV62 számú sírnál a látogatók nagy száma miatt külön látogatási díjat vezettek be. A nyugati völgyben csak egy sír van nyitva, Ayé, és ide is csak külön jeggyel lehet belépni. Az idegen-vezetők már nem tarthatnak előadást bent a sírokban és a látogatóktól is elvárják, hogy csen-desen, libasorban haladjanak végig a sírokon, annak érdekében, hogy minél kevesebb időt töltsenek bent és így minél kevesebb kárt tegyenek a belső felületekben és a díszítésekben. Bent a fényképek készítése tilos.
1997-ben 58 turistát és 4 egyiptomit lőttek agyon Deir el-Bahari közelében terroristák, akik feltehetően az al-Gamáa al-Iszlámijja csoport tagjai voltak. Az esemény után a turizmus kissé megcsappant, de néhány év múlva újabb rekordokat döntött a látogatók száma. 2005-ben napi átlagban 4-5 ezer turista látogat le a keleti völgybe; azokon a napokon, amikor a nílusi turista-hajók kikötnek itt, a látogatók száma 10 000-re is emelkedhet. Ez a szám 2015-re valószínű-leg 25 000-re fog emelkedni. A nyugati völgyet sokkal kevesebben látogatják, mivel itt csak egy sír áll nyitva a turisták számára.
2006 januárjában bejelentették, hogy újabb központot építenek a látogatók számára, a régi kávézó helyére. 2007 elejére tervezték a megnyitását. Tervezik egy kiállítóterem megnyitását is, ahol a völgy modelljét, az Újbirodalom nekropoliszának kronológiáját és ikonográfiáját mutatnák be. A Metropolitan Museum of Art és a National Geographic Society oktatási anya-gokat adományozott a leendő múzeumnak.
 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Királyok Völgye (Valley of the Kings)

Nyelvek

MagyarEnglish

Profilkép

Facebook

látogatófigyelő


Levelezőlista


Archívum

Naptár
Szeptember / 2022

Elérhetőség

Statisztika

Online: 3
Összes: 679541
Hónap: 19350
Nap: 285